Profesor na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembri 2020


17. 04. 2020 10.32 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - profesora v odbore Fyzika na

Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky: 

  • ukončené inauguračné konanie na univerzite,
  • vedecký titul DrSc,
  • vedecké zameranie fotonika, transport v nehomogénnych systémoch, numerická analýza komplexných štruktúr,
  • aktívne zapojenie do projektovej činnosti (VEGA, APVV …),
  • aktívna publikačná činnosť,
  • aktívna pedagogická činnosť, zabezpečenie prednášok pre bakalárske študijné programy,
  • vedenie záverečných prác študentov

 

Nástup:  1. september 2020

        Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 


Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc. v.r.
dekan fakulty