Profesor a docent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora a docenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v marci 2022.


31. 01. 2022 11.25 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta vysokoškolského učiteľa - profesora na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

 • vedecko-pedagogická hodnosť profesor v odbore Jadrová a subjadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na teoretickú jadrovú a časticovú fyziku
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika

miesta vysokoškolského učiteľa - docenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na experimentálnu subjadrovú fyziku
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika 

Nástup:  marec 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť : 

 • štruktúrovaný profesijný životopis 
 • doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov 
 • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov 

Prihlášku do výberového konania zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty