Odborný asistent na KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v októbri 2020


29. 06. 2020 15.57 hod.
Od: adriana.kohutova@fmph.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru teoretickej fyziky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teoretická fyzika;
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Teoretická fyzika;
  • dlhodobá vedecko-výskumná aktivita kandidáta vo vednom odbore Teoretická fyzika s možným presahom do matematickej fyziky, kozmológie alebo iných príbuzných teoretických fyzikálnych oblastí;
  • účasť (doposiaľ) na riešení projektov s témami z teoretickej fyziky s možným presahom do matematickej fyziky, kozmológie alebo iných príbuzných teoretických fyzikálnych oblastí; zohľadnená bude účasť (doposiaľ) na riešení medzinárodných projektov a viacnásobná publikačná činnosť vo vyššie uvedených teoretických oblastiach;
  • znalosť anglického jazyka

Nástup: 1. október 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty