Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v júli a v auguste 2023


18. 05. 2023 14.44 hod.
Od: Zbyněk Kubáček

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

2 miest vysoškolských učiteľov - odborných asistentov

na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky
(Oddelenie numerickej matematiky)

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa z odboru Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýza alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty,
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov a s vedením záverečných prác,
  • publikačná činnosť, skúsenosti s riešením výskumných projektov, 
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti.

Nástup:  júl, august 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty