Odborní asistenti na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru informatiky s nástupom v septembri a októbri 2022.


30. 03. 2022 12.53 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

3 miest odborných asistentov na

Katedru informatiky

Požiadavky - miesto č. 1:

 • PhD. v odbore informatika alebo v príbuznom odbore, prax minimálne 10 rokov.
 • Pedagogické zameranie: programovanie; programovanie webovských aplikácií, počítačové systémy, operačné systémy, kompilátory, informačná bezpečnosť.
 • Vedecká a publikačná aktivita v odbore.

Nástup: septemer 2022


Požiadavky - miesto č. 2:

 • PhD. v odbore informatika alebo v príbuznom odbore. 
 • Vedecké zameranie: formálne jazyky a automaty, modely výpočtov.
 • Pedagogické zameranie: teoretická informatika, matematické základy informatiky.
 • Vedecká aktivita v odbore.

Nástup: septemer 2022

Požiadavky - miesto č. 3:

 • PhD. v odbore informatika alebo v príbuznom odbore.
 • Vedecké zameranie: formálne jazyky a automaty, modely výpočtov, matematické metódy v informatike.
 • Pedagogické zameranie: teoretická informatika, matematické základy informatiky.
 • Vedecká aktivita v odbore.

Nástup: október 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty