Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. (29.1.2021)

v piatok 29.1.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C


14. 12. 2020 08.54 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Verejná obhajoba doktorskej dizertačnej práce v odbore  Fyzika kondenzovaných látok a akustika (010304)

Termín obhajoby: 29. január 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Low-energy excitations and magnetocaloric effect in quantum magnets

Uchádzač: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.

Oponenti: 
prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr., MFF UK, Praha
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., FMFI UK, Bratislava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AV ČR, v.v.i, Brno
RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc., FÚ SAV, Bratislava

Predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 010304: prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.