Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - RNDr. Ján Budaj, CSc. (4.10.2023)

v stredu 4.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C


18. 09. 2023 11.39 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Verejná obhajoba doktorskej dizertačnej práce v odbore Astrofyzika (010301)

Termín obhajoby: 4. október 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Od interagujúcich hviezd k exoplanétam: vzájomná interakcia dvoch telies

Uchádzač: RNDr. Ján Budaj, CSc.

Oponenti: 
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., FMFI UK, Bratislava
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., AÚ UK, Praha
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., AÚ AV ČR, v.v.i., Praha
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., PřF MU, Brno