Obhajoba dizertačnej práce - Sandro Spagnolo (28.2.2022)

v pondelok 28.2.2022 o 14:00 hod. v posluchárni F1/364 aj online


09. 02. 2022 15.15 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 28. februára 2022 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Development of acoustic sensing technologies for milk analysis

Uchádzač: Sandro Spagnolo

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD., Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Martin Weis, DrSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN