Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tatiana Jašurková (28.6.2023)

v stredu 28.6.2023 o 11:00 hod. v posluchárni C


08. 06. 2023 10.18 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 28. jún 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Rodičovský bonus v dôchodkových systémoch

Uchádzač: Mgr. Tatiana Jašurková

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Členovia:  prof. RNDr. Ján Filo, CSc., prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc., doc. Mgr. Lenka Filová, PhD., doc. RNDr. Peter Guba, PhD., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Emília Zimková, PhD., doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD., doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN