Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Macková (30.6.2023)

v piatok 30.6.2023 o 14:00 hod. v posluchárni C


08. 06. 2023 14.00 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe matematika 

Termín obhajoby: 30. jún 2023 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Solutions with moving singularities for nonlinear diffusion equations

Uchádzač: Mgr. Petra Macková

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Členovia:  doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. RNDr. Angela Handlovičová, CSc., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Igor Bock, PhD., prof. RNDr. Ján Filo, CSc., prof. Dr. Michael Winkler

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN