Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marcel Makovník (8.9.2022)

vo štvrtok 8.9.2022 o 10:00 hod. v miestnosti M/116


16. 08. 2022 15.42 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe geometria a topológia

Termín obhajoby: 8. september 2022 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/116, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Mesh processing via non-linear subdivision

Uchádzač: Mgr. Marcel Makovník

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Miloš Božek, PhD., doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD., doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD., RNDr. Martin Madaras, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD., doc. RNDr. Jan Vršek, PhD., doc. Ing. Dalibor Lukáš, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN