Nukleárny seminár - Zuzana Bardačová (12.5.2021)

v stredu 12.5.2021 o 14:00 hod. online formou


07. 05. 2021 11.15 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Zuzana Bardačová

Názov: Metódy potlačovania pozaďových kaskádnych eventov produkovaných atmosferickými miónmi v neutrínovom teleskope Baikal-GVD

Termín: 12.5.2021, 14:00 hod., MS Teams 

Abstrakt:
Detekcia vysokoenergetických astrofyzikálnych neutrín je jedným z hlavných cieľov neutrínového experimentu Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector), ktorý je umiestnený v južnej časti jazera Bajkal. Neutrínový teleskop je trojdimenzionálnym poľom optických modulov, ktoré sú pripevnené k vertikálnym “stringom”. Detektor pozostáva z funkčne nezávislých jednotiek, tzv. "klastrov". Vysokoenergetické mióny vytvorené v interakciách nabitých prúdov miónových neutrín indukujú vo vode Čerenkovovské “trekové” eventy. Interakcie nabitých prúdov elektrónových neutrín a neutrálnych prúdov všetkých troch typov neutrín vytvárajú v detektore svetelnú signatúru kaskády. Avšak, mióny môžu taktiež produkovať svetelné zdroje podobné kaskádnym eventom prostredníctvom diskrétnych stochastických energetických strát. Z tohto dóvodu, atmosferické mióny predstavujú najrozšírenejšie pozadie pri identifikácií astrofyzikálnych neutrín v kaskádnom kanáli. Pre potlačenie týchto pozaďových eventov boli vyvinuté rôzne druhy analyzačných metód. Tieto metódy vyuzívajú informácie o čase a náboji detekovaných signálov optickými modulmi. Cieľom jednej z metód je nájsť maximálny počet trekových hitov medzi kaskádnymi hitmi, zatiaľčo ine metódy skúmajú distribúciu nábojov a pozícií zasiahnutých optických modulov. Všetky techniky potlačovania pozadia boli vyvinuté a testované na Monte Carlo simuláciách signálnych a pozaďových kaskád.