Nukleárny seminár - Veronika Palušová (7.4.2021)

v stredu 7.4.2021 o 14:00 hod. online formou


01. 04. 2021 19.51 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Veronika Palušová (UK vBratislave / CENBG, Université de Bordeaux)

Názov: Monte Carlo simulácie pozadia SuperNEMO experimentu

Termín: 7.4.2021, 14:00 hod., MS Teams 

Abstrakt:
Skúmanie vlastností neutrín patrí medzi najzaujímavejšie oblasti časticovej fyziky, dôležité tiež pre lepšie pochopenie vývoja vesmíru. Zásadné chýbajúce informácie by mohlo poskytnúť pozorovanie bezneutrínovej dvojitej beta premeny (0νββ), čo je zriedkavá premena, ktorá porušuje zákon zachovania leptónového čísla o dve jednotky, čo ju robí zakázanou v Štandardnom modeli. Ak by sa pozorovala, signalizovalo by to, že neutrína sú svojimi vlastným antičasticami – tzv. Majoranovské častice - a mohli by byť kľúčom k problému asymetrie hmoty a antihmoty. SuperNEMO je jedinečný experiment, ktorý hľadá bezneutrínovú dvojitú beta premenu v podzemnom laboratóriu v Modane, ktoré je najhlbšie v Európe. Využíva tzv. stopovací prístup oddelením zdrojového izotopu od detektora, zatiaľ čo kombinuje techniky dráhových detektorov a kalorimetrie na nezávislú detekciu emitovaných elektrónov.Tento prístup poskytuje prostriedky na diskrimináciu rôznych mechanizmov pre 0νββ premenu meraním doby polpremeny a uhlových a energetických distribúcií elektrónov.

Tento jedinečný prístup ponúka mimoriadne dobrú diskrimináciu pozadia na základe rekonštrukcie topológie meraných eventov. Pozadie dvojitých beta-premien meraných SuperNEMO experimentom tvoria všetky eventy, ktoré napodobňujú topológiu dvoch elektrónov emitovaných z rovnakého miesta v zdrojovej fólii s energiou do Qββ hodnoty 82Se, 2995 keV. Aby bolo možné navrhnúť systém s čo najnižším možným pozadím, je potrebné porozumieť jednotlivým zdrojom pozadia a odhadnúť každú jeho zložku. Vysokoenergetické γ-žiarenie pochádzajúce z deexcitácií rádionuklidov v rozpadových radoch 238U a 232Th a z neutrónových záchytov môže napodobňovať 2e- eventy prostredníctvom jeho interakcie v zdrojovej fólii. Cieľom tejto práce je určiť príspevky pozadia z vysokoenergetického γ-žiarenia pochádzajúceho z podzemného prostredia a z (n, γ) reakcií, ktoré sú hlavným zdrojom pozadia pre takmer všetky podzemné experimenty.