Lektor na KTVŠ (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v septembri 2020


17. 04. 2020 10.23 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., 
v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta:  vysokoškolský učiteľ – lektor

na Katedru telesnej výchovy a športu 

Požiadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa.
 • Schopnosť organizovať a viesť družstvo vo vysokoškolskej lige vo florbale a futsale.
 • Prax minimálne 12 rokov na mieste vysokoškolský učiteľ-lektor alebo odborný asistent.
 • Špecifické požiadavky:
  • Inštruktor lezenia na umelej stene s platnou licenciou.
  • Inštruktor snowbordingu s platnou licenciou.
  • Inštruktor windsurfingu.
  • Organizácia kurzovej výučby

Nástup: 1.9.2020

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní, potvrdenie o odbornej praxi; prehľad citácií, pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty