Lektor a odborný asistent na KTVŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov - lektora a odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v septembri 2022 a februári 2023


29. 03. 2022 15.15 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta vysokoškolského učiteľa - lektora

na Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky - všeobecné: 

  • ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa - všeobecná telesná výchova, zdravotná telesná výchova 

Požiadavky - špecifické (zameranie): 

  • tréner futbalu
  • organizácia kurzovej výučby – letné a zimné telovýchovné sústredenia
  • tréner vo fitness

Nástup:  september 2022

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

na Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky - všeobecné: 

  • ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa - všeobecná telesná výchova, zdravotná telesná výchova 

Požiadavky - špecifické (zameranie): 

  • tréner plávania
  • tréner lyžovania
  • organizácia kurzovej výučby – letné a zimné telovýchovné sústredenia (vysokohorská turistika, lyžovanie, vodná turistika a pod.)
  • tréner vo fitness
  • licencia lezenie na umelej stene a skalky

Nástup:  február 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní, doklady o odbornej praxi; prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty