Docenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v septembri 2023


01. 06. 2023 14.38 hod.
Od: Tatiana Jajcayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest vysokoškolských učiteľov - funkčných docentov v odbore Informatika na

Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky:  

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informatika 
  • habilitácia v odbore informatika, alebo preukázania splnenia kritérií v odbore informatika na FMFI UK
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu aplikovaná informatika
  • vedecká orientácia na oblasť počítačové videnie a spracovanie obrazu
  • publikačná činnosť v odbore

Nástup: 1. september 2023

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Obsadzovanie  funkcií  profesorov  a  docentov  na  UK  sú  zverejnené vo  Vnútornom predpise č.23/2021 čl. 108  a  Vnútornom predpise č. 19/2022   

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite najneskôr do 21. júna 2023 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty