Profesori na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesorov na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2022


30. 03. 2022 13.16 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest mimoriadnych profesorov

na Katedru informatiky

Požiadavky - miesto č. 1:  

 • Habilitácia v odbore informatika alebo v príbuznom odbore, prax minimálne 10 rokov.
 • Pedagogické zameranie: Bioinformatika, programovanie.
 • Vedecké zameranie: Bioinformatika
 • Široký rozhľad v oblasti informatiky, matematiky a moderných informačných technológií
 • Publikačná aktivita na medzinárodnej úrovni v oblasti Bioinformatiky 
 • Skúsenosti s tvorbou študijných programov a vedením výskumných projektov

Požiadavky - miesto č. 2:  

 • Habilitácia v odbore informatika alebo v príbuznom odbore, prax minimálne 10 rokov.
 • Pedagogické zameranie: predmety Teoretickej informatiky a diskrétnej matematiky
 • Vedecké zameranie: teoretická informatika, teória grafov algoritmická aj štrukturálna
 • Široký rozhľad v oblasti informatiky, matematiky a moderných informačných technológií
 • Publikačná aktivita v rozsahu a kvalite odpovedajúcej zaradeniu do špičkového výskumného tímu "Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry" 
 • Skúsenosti s tvorbou študijných programov a vedením výskumných projektov

Nástup:  júl 2022

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č.23/2021 čl. 108.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov.

V prihláške uveďte prosím svoju e-mailovú adresu. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

Doklady prosíme dodať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty