Profesor na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v októbri 2021


17. 06. 2021 11.53 hod.
Od: webmaster

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

funkčného miesta profesora v odbore fyzika  na

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • pedagogické zameranie na predmety študijných programov Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie, Fyzika plazmy.
 • Príprava materiálov pre Akreditačnú agentúru a hlavné garantovanie študijného programu Environmentálna fyzika a meteorológia (Mgr. a PhD. stupeň).
 • Vedecko-výskumná prax v oblastiach environmentálna fyzika, fyzika plazmy a elektrických výbojov, spektroskopia plynov a plazmy, aplikácie na čistenie ovzdušia a vody, aplikácie v biomedicíne a poľnohospodárstve.
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.
 • Schopnosť samostatnej vedeckej práce a vedenia výskumnej skupiny, vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov.
 • Skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí.

Nástup:  1. október 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
 • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Prihlášky do výberového konania zašlite prosím do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty