Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v septembri 2023


16. 06. 2023 11.40 hod.
Od: Mária Slávičková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta vysoškolského učiteľa - odborného asistenta

na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky matematiky)

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky alebo Matematika prípadne Teória vyučovania informatiky alebo Teória fyziky,
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní odborných a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva matematiky a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a s podporou digitálnych technológií) vybrané časti prednášok, semináre a cvičenia, a tiež záverečné práce prvých dvoch stupňov štúdia programov učiteľstva matematiky,
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v niektorej z oblastí Teória vyučovania matematiky, Teória vyučovania informatiky alebo Teória vyučovania fyziky,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup:  september 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 31.7.2023 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty