Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v októbra 2022


01. 07. 2022 13.34 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest

vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov 

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky - miesto č. 1:   

  • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru meteorológia a klimatológia.
  • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia s dôrazom na chemizmus atmosféry.
  • Vedecko-výskumná prax v meteorológii so zameraním na chemizmus atmosféry.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce.
  • Znalosť anglického jazyka.

Požiadavky - miesto č. 2: 

  • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru meteorológia a klimatológia.
  • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia s dôrazom na synoptickú meteorológiu.
  • Vedecko-výskumná prax v meteorológii so zameraním so zameraním na supercelárne a tornádické búrky.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce.
  •  Znalosť anglického jazyka. 

Nástup:  október 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doklady do výberového konania zašlite prosím do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty