Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Oravczová (30.8.2022)

v pondelok 30.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online


08. 08. 2022 11.27 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 30. augusta 2022 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/326, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Využitie nanočastíc a DNA aptamérov pre diagnostické účely v medicíne a na monitorovanie bezpečnosti potravín

Uchádzač: Mgr. Veronika Oravczová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Členovia: prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prof. Ing. Július Cirák, CSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc., RNDr. Veronika Ostatná, PhD., RNDr. Katarína Gmucová, CSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN