Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (20.4.2022)

v stredu 20.4.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


12. 04. 2022 07.58 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Lucia Keszeghová 

Názov: Asociovaná produkcia top-kvarkového páru a Z bozónu v protón-protónových zrážkach na experimente ATLAS

Termín: 20.4.2022, 14:00 hod., zasadačka KJFB - F1/364


Abstrakt:
Asociovaná produkcia top-kvarkového páru a Z bozónu (ttZ) je zriedkavý proces predpovedaný Štandardným modelom. Porovnaním nameraných hodnôt účinného prierezu pre ttZ s hodnotou predpovedanou teóriu je možné otestovať presnosť Štandardného modelu. Merania účinného prierezu pre ttZ proces sú možné vďaka vysokým energiám a luminozitám dosahovaných v protón-protónových zrážkach na urýchľovači LHC. Všetky doteraz namerané hodnoty účinného prierezu ttZ sú konzistentné s predpoveďou Štandardného modelu. Posledná analýza publikovaná experimentom ATLAS v Auguste 2021 namerala hodnotu účinného prierezu 0.99 ± 0.05(stat) ± 0.08(syst) pb pri energii zrážky 13 TeV. Toto meranie využívalo celý dataset z LHC Runu II s luminozitou 139 fb−1. Analýza zahŕňala trojleptónový a štvorleptónový rozpadový kanál ttZ. Nameraná hodnota účinného prierezu je konzistentná s predpoveďou Štandardného modelu 0.86+0.07−0.08(scale)±0.03(PDF+αS) pb. Presnejšie zmeranie celkového účinného prierezu ttZ produkcie je nevyhnutné pre lepšiu konfrontáciu s predpoveďou. Dosiahnutie väčšej presnosti je možné pomocou opätovnej analýzy celého datasetu z Runu II využívajúcej sofistikovanejšie štatistické metódy a zahŕňajúcej aj dvojleptónový rozpadový kanál. Predbežné výsledky potvrdzujú, že využitie neurónových sietí na separáciu signálu od pozadia zvyšuje presnosť merania. Seminár bude zameraný najmä predbežné výsledky v štvorleptónovom kanáli.