Docenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v júni a v novembri 2022


13. 04. 2022 09.47 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 funkčných/pracovných miest docentov na

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore  informatika alebo v príbuznom odbore

Požiadavky - 1. miesto:  

  • pedagogické zameranie na študijné programy v odbore informatika
  • vedecká orientácia na oblasť bioinformatika
  • nadpriemerná publikačná aktivita v oblasti bioinformatika

Nástup: 1. jún 2022

Požiadavky - 2. miesto:  

  • pedagogické zameranie na študijné programy v odbore informatika (najmä kognitívna veda)
  • vedecká orientácia na oblasť kognitívna veda
  • publikačná aktivita v oblasti kognitívnej vedy

Nástup: 1. november 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty