APVV Slovensko - Izrael RD 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte


01. 07. 2023 16.27 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Dátum otvorenia: 29.6.2023

Dátum uzavretia: 7.9.2023, 14:00 hod.

Zámery a ciele verejnej výzvy

Verejná výzva SK-IL RD 2023 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“: 

  • Informačné systémy a IKT – v zdravotníctve, kyber bezpečnosť
  • Komunikačné systémy – chytré autá, vesmírny výskum, navigačné systémy

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 480 000 EUR.

Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 80 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu. 

Viac na: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vyskumne_bilateralne/sk-il-2023/vyzva-sk-il-rd-2023-znenie-vyzvy-sk.pdf