Záverečné práce

K záverečným prácam existuje niekoľko návodov. 

Na stránke moja.uniba.sk - AIS - Záverečné práce je niekoľko návodov pre študentov.

Na stránke s manuálmi:

 • Pre študentov: Záverečné práce na UK - pokyny a návody
 • Pre učiteľov: Záverečné práce na UK - pokyny a návody
 • Pre všetkých používateľov: Záverečné práce - prevod textu do PDF
 • Pre referentky ŠO: Administrácia záverečných prác v AIS2

Na tejto stránke:

Použitie filtrovacích záložiek

K záverečným prácam sa možno dostať filtrovaním na dvoch záložkách:

 • Filter podľa atribútov zadania
 • Filter podľa akceptovaných študentov

Filter podľa atribútov zadania je dobré používať len pri zadávaní záverečnej práce. Akademický rok na tejto záložke znamená rok zadania záverečnej práce.

Filter podľa akceptovaných študentov treba používať pri práci so záverečnými prácami, ktoré už majú akceptovaného študenta. Zadaný akademický rok (obvykle aktuálny) vyfiltruje všetkých študentov so zadanou záverečnou prácou a aktívnym (ešte neukončeným) štúdiom, bez ohľadu na to, v ktorom akademickom roku bola práca zadaná.

POZOR
Pri otvorení aplikácie sa každej osobe štandardne vloží do poľa filtra "Záverečné práce osoby" jej meno. Zobrazia sa potom len tie práce, ktoré majú na záložke Osoby / Študenti uvedené meno tejto osoby.
Administrátorovi záverečných prác katedry sa okrem jeho mena vloží do poľa filtra "Stredisko" aj katedra, na ktorej je administrátorom. Čiže ak chce vidieť všetky svoje práce, treba do "Strediska" vložiť prázdnu hodnotu.


Prístup k záverečným prácam:

Záverečnú prácu môže do systému (cez aplikáciu VSES057 - Evidencia záverečných prác) pridať každý zamestnanec (dynamická rola 3), ktorého pracovisko zabezpečuje výučbu.

Po uložení majú k tejto práci prístup iba:

 • administrátor záverečnej práce na katedre (rola 54), ktorá je uvedená na záložke "Zaradenie" (katedra zamestnanca)
  - prácu môže editovať,
  - môže prácu schváliť aj zrušiť schválenie,
  - môže akceptovať prihláseného študenta,
  - môže vložiť záverečnú prácu a posudky

 • administrátor záverečných prác študijného programu (dynamická rola 99), ktorý je uvedený na záložke "Odbor/Program/Schvaľovanie"
  - prácu môže editovať,
  - môže prácu schváliť aj zrušiť schválenie,
  - môže akceptovať prihláseného študenta
  - môže vložiť záverečnú prácu a posudky
  Tieto činnosti môže administrátor vykonávať na všetkých fakultách, na ktorých majú prácu zaevidovanú študenti jeho študijného programu. Ale len cez záložku Filter podľa akceptovaných študentov.

 • osoby záverečnej práce (vedúci, školiteľ,...) (dynamická rola 84) uvedené na záložke "Osoby/Študenti"
  - prácu môžu editovať,
  - môžu akceptovať prihláseného študenta
  - vedúci / školiteľ môže zaevidovať hodnotenie a vložiť posudok aj za ostatné osoby záverečnej práce

 • garant študijného programu (dynamická rola 50), ktorý bol zadaný na záložke "Odbor/Program/Schvaľovanie"; samozrejme, ak po zadaní tohto študijného programu bol garant vybraný
  - môže prácu schváliť

 • študent (dynamická rola 4) (cez študentskú aplikáciu VSES017) má v ponuke záverečné práce určené pre jeho študijný program
  - môže sa na prácu prihlásiť počas dátumovej akcie 25 (Prihlasovanie na záverečné práce)

 • študijná referentka (cez aplikáciu VSES118)

 • správca parametrov záverečných prác, exportov/importov pre EZP, CRZP (rola 88)
  - môže exportovať údaje záverečných prác do CRZP
  - môže dať prácu do stavu finálna, rozpracovaná v EZP, dočasne alebo trvale nepripustená na obhajobu

Z uvedeného vyplýva, že ak napr. vedúci záverečnej práce pri prvom zadávaní neuvedie svoje meno na záložke "Osoby/Študenti", nemá k práci prístupAdministrátor záverečných prác na katedre môže meno zadávateľa vložiť a potom bude práca prístupná.


Poznámky k postupu zadávania:

 • Záverečnú prácu môže do systému zadať každý zamestnanec (cez aplikáciu VSES057).

Základné atribúty, typ záverečnej práce

 • V položke “Stredisko” by mala byť uvedená katedra vedúceho záverečnej práce. Zamestnanec môže zadať len svoju katedru. Ak treba zmeniť katedru, treba o to požiadať fakultné administrátorky.
 • Jazyk práce - obvykle slovenčina. Ak bude práca v inom ako slovenskom jazyku - treba v poli "Sekundárny jazyk" vybrať slovenský jazyk, lebo každé zadanie musí byť vždy aj v slovenskom jazyku.
  POZOR Od 1.9.2014 musí mať každá záverečná práca odovzdávaná na kontrolu originality definovaný aj primárny aj sekundárny jazyk.
  Po každej zmene atribútov potvrďte: 

Osoby zadania

 • Pridajte osoby záverečnej práce (vedúci, konzultant, oponent, školiteľ,...). Ponúkajú sa typy osôb, ako sú nadefinované pre príslušný typ práce. Zvoľte, či osoba môže hodnotiť záverečnú prácu a či môže evidovať posudok. Osoba, ktorá môže hodnotiť záverečnú prácu, môže hodnotiť aj predmety k záverečnej práci (napr. predmet Bakalárska práca, Diplomová práca).
  Ak ste používateľ bez roly administrátora ZP, vaše meno sa automaticky vloží medzi osoby ZP. Bez tohto údaja by ste sa po uložení k práci nedostali.

Študenti / Autori

 • Akceptujte meno študenta, ktorý sa na prácu prihlásil cez svoju študentskú aplikáciu alebo meno študenta priamo vložte sami.

Texty zadania

 • Vyplňte povinné texty zadania záverečnej práce - v jazyku práce a v slovenčine.
  Od akademického roku 2013/2014 musí mať každé zadanie názov práce vždy aj v anglickom jazyku.
 • Poznámka k názvu záverečnej práce: Nevkladajte do názvu zalomenie riadku (Enter), v niektorých exportoch (napr. dodatok na vysvedčenie) to spôsobí úplne znefunkčnenie takéhoto exportu.
  Novinka: V textoch záverečnej práce môže byť použitá aj iná znaková sada ako UTF8. Znamená to, že je možné v názve použiť napr. písmená gréckej abecedy, ...

Študijný odbor, program, schvaľovanie

 • Pridajte “Študijný program” (skratky študijných programov), pre študentov ktorého sa záverečná práca ponúka a vyberte schvaľovateľa. (Ako schvaľovateľ sa štandardne ponúka garant študijného programu. Ak študijný program garantujú viacerí garanti, treba garanta vybrať.)
  Záverečnú prácu možno ponúknuť študentom viacerých študijných programov, pre každý študijný program treba teda vybrať schvaľovateľa.
  Je dôležité vybrať ŠTUDIJNÝ PROGRAM a nie ŠTUDIJNÝ ODBOR, lebo rola "administrátor záverečných prác študijného programu" dovolí administrátorovi (garantovi) prístup len k takto definovaným záverečným prácam.

Dátumy, úplnosť zadania

 • Vyberte “Úplnosť zadania” úplná, ak sú zadané všetky povinné texty a aspoň jedna z osôb záverečnej práce.

Prácu uložte.
Stav zadania EZP: návrh zadania

Schválenie záverečnej práce

 • Garant alebo administrátor záverečných prác na katedre (54) schváli zadania: menu (bežec). Vybrané zadania možno schváliť aj hromadne. Po schválení zadania už nemožno meniť údaje na záložke "Študijný program, odbor, schvaľovanie" a ani texty zadania.

Stav zadania EZP: schválené zadanie

Akceptácia študenta

 • Na práce sa môžu prihlasovať študenti, musí však byť nastavená dátumová akcia “Prihlasovanie na záverečné práce” (25). Dátumovú akciu môžu nastaviť iba lokálne administrátorky.
  (Nastavenie dátumových akcií si možno pozrieť v aplikácii VSST010 - Správa dátumov akcií.)
  Pozri "Návod na prihlásenie na tému záverečnej práce".
 • Po ukončení prihlasovania možno študentov na prácu akceptovať. Akceptáciu môže robiť osoba záverečnej práce a administrátor záverečných prác.
  Záverečná práca spolu s akceptovaným študentom tvorí samostatnú záverečnú prácu.
  (Prácu s akceptovaným študentom nemožno vymazať. Ak ju chcete vymazať, treba ju najprv aktualizovať - zrušiť akceptáciu študenta.)

Stav zadania EZP: rozpracované v EZP

Tlač zadania

 • Zadanie, ktoré má vyplnené spomenuté údaje (aspoň 1 osoba ZP; všetky povinné texty; schválené zadanie; akceptovaného študenta; nastavený atribút, že je úplné) možno vytlačiť.
  Zadanie podpisuje: garant, vedúci ZP (resp. školiteľ) a študent. (Takáto forma výpisu je prístupná len cez aplikáciu VSES057. Výstup zo študentskej aplikácie VSES017 nevyhovuje - študent má dostupnú iba "Prihlášku na záverečnú prácu".)
  Podpísané zadanie treba odovzdať na študijnom oddelení.

Garant si môže zvoliť aj iný postup prác. Všetky texty, spolu s osobami a študentami môže do systému zadať administrátor ZP. V tom prípade netreba nastavovať ani dátumovú akciu pre študentov na prihlasovanie na ZP.


Zadávanie záverečných prác pre nový akademický rok

Môžete:

 • vložiť novú prácu štandardným postupom

 • ak sa vám v tomto akademickom roku na niektorú prácu neprihlásili študenti, môžete tému použiť aj v ďalšom roku (ak garant odporúčaného študijného programu nenamieta). Treba však zmeniť akademický rok na nový:
  - Administrátor ZP môže zmeniť akademický rok aj u schválených prác.
  - Používateľ bez roly administrátora ZP:
     - môže požiadať o takúto zmenu administrátora, alebo
     - si môže pôvodnú prácu skopírovať: menu () – Vytvoriť kópiu zadania. Táto nová kópia má z pôvodnej: všetky texty zadania, osoby zadania (vedúci ZP,...), študijný program, pre ktorý sa práca odporúča a schvaľovateľa. Keďže takáto práca ešte nie je schválená, dá sa v nej zmeniť akademický rok. Prácu ale potom schvaľovateľ (garant) musí nanovo schváliť.

Konkrétny postup bude zrejme závisieť od garanta – či súhlasí s tým, aby sa nepoužité práce ponúkli nanovo alebo ich bude chcieť všetky schvaľovať.


Odovzdávanie prác

 1. Práca vo formáte PDF (pozri návod na prevod textu do PDF) sa ukladá do lokálneho úložiska evidencie záverečných prác (EZP):
  • Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text.
  • Vložte prácu a ak treba aj prílohy do AISu - prácu do EZP vkladá študent (cez aplikáciu VSES017).
  • Evidujte licenčnú zmluvu, resp. dôvody zneprístupnenia.
  • Evidujte abstrakt k príslušnej téme (v jazyku záverečnej práce aj sekundárnom jazyku).
  • Ak ste vložili do AISu verziu identickú s tlačenou verziou záverečnej práce (aj prílohy), označte prácu ako finálnu - podmienka, aby mohla byť práca odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP).
  Práca sa dá poslať IBA 1 x.
  Pozri "Návod na poslanie práce cez AIS".
  Musí byť nastavená dátumová akcia "33 - Evidencia záverečných prác v EZP", aby mohol študent prácu vkladať. (Na FMFI máme nastavenú túto akciu na celý akademický rok.) Alternatívne môže byť prístup študenta do EZP povolený/skrátený nastavením atribútu "Hraničný dátum" na záložke "Zaradenie".

  (Práca, ktorá bola označená ako finálna a následne exportovaná do CRZP (Centrálneho registra záverečných prác) sa už v aplikácii VSES057 nedá editovať. Študijná referentka však cez aplikáciu VSES118 môže ešte zmeniť názov práce, ak treba.)
  Export finálnych prác do CRZP sa vykonáva automaticky každý deň o 11:00. V prípade potreby môže fakultná administrátorka ešte neexportovanej práci zmeniť stav na rozpracované v EZP.
  Stav zadania EZP: finálna v EZP

 2. Z úložiska sa práca exportuje do CRZP - vykonáva fakultný/univerzitný správca ZP 1-krát denne v dopoludňajších hodinách.
  Stav zadania EZP: export z EZP

  Tento stav sa zmení na: import v CRZP. Ak nastali nejaké problémy, môže sa práca dostať aj do stavu: neimportované v CRZP. V takomto prípade musí univerzitný správca zistiť príčinu takéhoto stavu.
  Importovaná práca následne získava stav: kontrola originality - možno si ju prečítať.

Zmena údajov v zadaní záverečnej práce

Po označení záverečnej práce ako finálnej a jej odoslaní do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) sa do CRZP exportujú aj údaje zo zadania práce. Práca sa následne dostane (spravidla) do stavu kontrola originality. Zmena niektorých údajov zadania (napr. pridanie oponenta) sa musí opätovne zaslať do centrálneho registra ZP. Takáto práca sa dočasne dostane do stavu pregeneruj protokol. Po aktualizácii v zmenených údajov CRZP zašle ako odpoveď pôvodný stav práce, napr. kontrola oroginality.

Práca sa môže dostať do stavu pregeneruj protokol len vtedy, ak už bola nejaká informácia do CRZP odoslaná.


Evidovanie hodnotenia, posudku

Hodnotenie práce, posudok je možné evidovať iba v prípade, že k téme záverečnej práce bola zaevidovaná (vložená) samotná práca.

Hodnotiť môže osoba záverečnej práce, ktorá má v zadaní záverečnej práce nastavený atribút "Hodnotí prácu". Posudok môže zaevidovať osoba, ktorá má nastavený atribút "Eviduje posudok". Posudok je možné evidovať dvojakým spôsobom:

 • vytvoriť štruktúrovaný posudok podľa definovaných položiek posudku, a následne z neho vygenerovať (pdf) súbor alebo
 • priamym vložením súboru posudku (vo formáte pdf). 

Nie je možné kombinovať vytvorenie posudku. Ak je posudok vložený ako súbor, tak nie je možné evidovať položky štruktúrovaného. A naopak, ak sú zaevidované texty štruktúrovaného, tak nie je možné vložiť posudok ako súbor. Systém tak zabezpečuje konzistenciu rovnosti daného textu zo súborom.
Dôležité je, že k práci má byť zaevidovaný posudok ako súbor.

Pri evidovaní textov štruktúrovaného posudku systém ponúka tie položky, ktoré sú prípustné pre príslušný typ práce. Do každej položky posudku možno napísať text, vybrané položky možno bodovať a/alebo hodnotiť.

Po ukončení evidovania častí posudku je potrebné vyvolať generovanie posudku, ktoré vytvorí súbor vo formáte pdf, tak ako je zobrazovaný v tlačenej forme. ( - Vygenerovať pdf posudok zo štuktúrovaného) V prípade, že k štruktúrovaným položkám posudku už existuje vygenerovaný súbor, tak pri každej aktualizácií ľubovoľného textu posudku sa automaticky pregeneruje samotný súbor.

NOVINKA: Vedúci záverečnej práce alebo školiteľ, ktorý môže hodnotiť, môže zaevidovať hodnotenie aj za všetky ostatné osoby, ktoré môžu hodnotiť.
Vedúci záverečnej práce alebo školiteľ, ktorý môže evidovať posudok, môže evidovať posudok aj za všetky ostatné osoby, ktoré môžu evidovať posudok.

obrázkový návod

V prípade, že posudok už bol zaslaný do CRZP, tak už nie je možné aktualizovať ani položky štruktúrovaného posudku a ani posudok, ktorý bol vložený ako súbor.

K posudku je možné zaevidovať licenčnú zmluvu ako súhlas na jeho sprístupnenie v CRZP. Ak autor posudku dobrovoľne bezodplatnú licenciu neudelí, posudok nebude sprístupnený prostredníctvom registra, avšak do registra zaslaný bude (na archiváciu).
Pri zaevidovaní licenčnej zmluvy systém zaeviduje dátum vytvorenia návrhu licenčnej zmluvy, ktorý je použitý na tlačovej forme dokumentu.

Upozorňujeme na atribút pri evidencii hodnotenia práce - dátum zverejnenia. Študent má zobrazené hodnotenie až po nadefinovanom dátume t.j. vo svojej prístupnej časti študent vidí dané hodnotenie až po príslušnom dátume.

CRZP podľa zákona vyžaduje aj zasielanie posudkov záverečných prác. Vzhľadom na skutočnosť, že posudky vznikajú spravidla až po kontrole originality, tak nie sú zasielané v dávke, ktorou sa zasielajú samotné práce. CRZP vyžaduje posudky k prácam, až keď sa nastavuje stav práce či je alebo nie je obhájená. Dané stavy sa zasielajú do CRZP po obhajobách, pokiaľ boli práce pripustené k obhajobám. Pri zasielaní daného stavu CRZP budú zasielané aj posudky práce, ale iba v prípade, že k práci sú uložené posudky všetkých osôb práce, ktoré majú v zadaní vyznačené, že môžu evidovať posudok.

Systém bude vždy posielať práce, ktoré:

 • majú stav práce obhájená, resp. neobhájená trvale a existujú všetky posudky;
 • sú v stave nepripustené k obhajobe trvale, bez ohľadu na posudky.

Všetky dané práce po týchto stavoch sú archivované v CRZP.

POZOR
Iba práce, ktoré sú v stave archivované v CRZP, bude CRZP zverejňovať.


Obhajovanie prác

Práca, ktorá už má kontrolu originality, nemusí byť z rozličných dôvodov pripustená k obhajobe, a to dočasne alebo trvale. Je potrebné tento stav k práci priradiť - dať ju do stavu nepripustená k obhajobe dočasne, resp. nepripustená k obhajobe trvale.
Nepripustená k obhajobe dočasne - tento stav možno použiť napr. v prípade, že študent sa rozhodol prácu prepracovať (ešte pre posudkami) alebo omylom odovzdal zlú verziu práce.
Nepripustená k obhajobe trvale - práca má už posudky, hodnotenia.
Tieto akcie má prístupné jedine správca parametrov záverečných prác - na FMFI sú to fakultné administrátorky AISu.

Prácu, ktorá k obhajobe bola pripustená, treba ešte na obhajobe dať do príslušného stavu: obhájená alebo neobhájená trvale.
Stav neobhájená dočasne nepoužívajte!

Na každé ZADANIE (riadok v zozname prác) záverečnej práce sa viažu všetky hodnotenia práce, posudky a končí sa niektorým stavom: nepripustená k obhajobe trvale, obhájená, neobhájená trvale.
Preto študentovi, ktorý prácu neobhájil (resp. nebol pripustený k obhajobe), bude treba teda vytvoriť pre celý cyklus nové zadanie - buď s tou istou alebo inou témou:

 • Ak študent prácu neobhájil (neobhájená trvale) a komisia mu povolila urobiť novú verziu tej istej témy, treba pri obhajobách zafajfknúť okienko "Povolenie vypracovať inú verziu k téme". Systém potom vytvorí nové zadanie, ktoré bude mať verziu "2".
 • Ak sa požaduje úplne nová téma, tak pri stave neobhájená trvale okienko "Povolenie vypracovať inú verziu k téme" nezafajfknite. Nové zadanie bude treba urobiť ručne.

POZOR
Nastavovanie stavov prácam je veľmi dôležité, lebo len práce, ktoré sú takto označené možno ďalej spracovať - napr. zaevidovať do univerzitného knižničného systému.


Prehľady, sumárne počty

Administrátori záverečných prác katedry si na záložke môžu pozrieť rôzne prehľady o záverečných prácach za svoju katedru.