ŠKAS

Čo je to ŠKAS?

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Čo robíme ?

Kto je to ŠKAS?

Sme študenti, ktorí sa rozhodli, že chcú vo svojom voľnom čase pracovať na zlepšení celkovej kvality štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK. Akademický senát FMFI UK je samosprávny zastupiteľský orgán, ktorý rozhoduje na svojich zasadnutiach o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov.

Momentálne ho tvoria nasledovní študenti:

Meno a priezvisko

Odbor

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Andrej Badík

Manažérska matematika

člen Koncepčnej a právnej komisie AS

Bc. Jakub Bahyl

Fyzika tuhých látok  

Mgr. Anna Buchholcerová

Meteorológia a klimatológia

predsedníčka ŠKAS, členka Koncepčnej a právnej komisie AS, členka Mandátovej komisie AS

Bc. Askar Gafurov

Informatika

ŠRVŠ, ŠČAS

Mgr. František Herman

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

člen Pedagogickej komisie AS

Mgr. Júlia Pukancová

Aplikovaná informatika

členka Pedagogickej komisie AS

Simona Töröková

Fyzika

členka Komisie AS pre hospodárenie a rozvoj

Simona Vajdiarová

Učiteľstvo matematiky a fyziky

členka Koncepčnej a právnej komisie AS, členka Mandátovej komisie AS

Silvia Žákovičová

Manažérska matematika