Zápis študentov

Bakalárske štúdium

2. - 5. ročník bakalárskeho štúdia

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Deskriptívna geometria - matematika2.6.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.6.89201713:00M/IIKrajčová
Informatika - fyzika2.6.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.6.9.201713:00M/IIKrajčová
Informatika - biológia2. 6.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.6.9.201713:00M/IIKrajčová
Matematika - fyzika2.6.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.6.9.201713:00M/IIKrajčová
Matematika - informatika2.6.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.6.9.201713:00M/IIKrajčová
Matematika - telesná výchova2.6.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.6.9.201713:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Fyzika
Biomedicínska fyzika2. 6.9.20178:00M/IVSvitková
3. 8.9.20178:00M/IVSvitková
4. 12.9.20178:00 M/IVSvitková
Obnoviteľné zdroje energie2.6.9.20178:00M/IVSvitková
3.8.9.20178:00M/IVSvitková
4. 12.9.20178:00M/IVSvitková
Fyzika2. (A-O)7.9.20178:00M/IVSvitková
2. (P-Z)7.9.201713:00M/IVSvitková
3. (A-N) 11.9.20178:00M/IVSvitková
3. (P-Z)11.9.201713:00M/IVSvitková
4.12.9.20178:00M/IVSvitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika2.7.9.201713:00M/IIKrajčová
3. a 4. 8.9.20178:30M/IIKrajčová
Študijný odbor: Aplikovaná matematika
Ekonomická a finančná matematika2. (A-J)6.9.20178:00M/IIIGašparovičová
2. (K-Z)6.9.201713:00M/IIIGašparovičová
3. (A-K)7.9.20178:00M/IIIGašparovičová
3. (L-Z)7.9.201713:00M/IIIGašparovičová
4. 7.9.201713:00M/IIIGašparovičová
Manažérska matematika2.(A-K)6.9.20178:00M/VMináriková
2. (L-Ž)6.9.201713:00M/VMináriková
3. (A-K)7.9.20178:00M/VMináriková
3. (L-Ž)7.9.201713:00M/VMináriková
4. a 5. 8.9.20178:00M/VMináriková
Študijný odbor: Štatistika
Poistná matematika2.7.9.20178:30M/IIKrajčová
3. a 4.11.9.20178:30M/IIKrajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika, Bioinformatika2. (A-R)12.9.20178:30M/ISolan
2. (S-Ž)13.9.201713:00M/ISolan
3. 6.9.20178:30M/ISolan
4. 6.9.201713:00M/ISolan
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika2. (A-J)12.9.201713:00M/ISolan
2. (K-R)11.9.201713:00M/ISolan
2. (S-Ž)11.9.20178:30M/ISolan
3. (A-K)18.9.20178:30M/ISolan
3. (L-Ž)18.9.201713:00M/ISolan
4. 6.9.201713:00M/ISolan
5. 7.9.201713:00M/IIIGašparovičová

Magisterské štúdium

Termíny zápisov budú zverejnené v júli 2017. 

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Deskriptívna geometria - matematika (aj konverzný)1.13.9.20178:30M/IIKrajčová
2. a 3. 13.9.201713:00M/IIKrajčová
Matematika - fyzika1.13.9.20178:30M/IIKrajčová
2. a 3.13.9.201713:00M/IIKrajčová
Matematika - informatika1.13.9.20178:30M/IIKrajčová
2. a 3. 13.9.201713:00M/IIKrajčová
Matematika - telesná výchova1. 13.9.20178:30M/IIKrajčová
2. a 3.13.9.201713:00M/IIKrajčová
Doplňujúce pedagogické štúdium13.9.201713:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Fyzika
Biomedicínska fyzika a všetky špecializácie Fyziky1. (A-L)13.9.20178:00M/IVSvitková
1. (K-Z)13.9.201713:00M/IVSvitková
FAA, EOM, BMF, FFP, FPE2. 18.9.20178:00M/IVSvitková
FJF, FOS, FTF, FTL2. 18.9.201713:00M/IVSvitková
Biomedicínska fyzika a všetky špecializácie Fyziky3. 19.9.20178:00 M/IVSvitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika1.14.9.20178:30M/IIKrajčová
2. a 3.12.9.201713:00M/IIKrajčová
Počítačová grafika a geometria1.14.9.20178:30M/IIKrajčová
2. a 3.12.9.201713:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Aplikovaná matematika
Ekonomická a finančná matematika1. (A-J)8.9.20178:00M/IIIGašparovičová
1. (K-Z)8.9.201713:00M/IIIGašparovičová
2. (A-K)13.9.20178:30M/VMináriková
2. (L-Ž)13.9.201713:00M/VMináriková
3. 6.9.201713:00M/ISolan
Manažérska matematika1. (A-K)11.9.20178:00M/VMináriková
1. (L-Ž)11.9.201713:00M/VMináriková
2. (A-K)12.9.20178:00M/VMináriková
2. (L-Ž)12.9.201713:00M/VMináriková
3. 19.9.20178:00M/IVSvitková
Študijný odbor: Štatistika
Pravdepodobnosť a matematická štatistika1.14.9.201713:00M/IIKrajčová
2. a 3. 12.9.20178:30M/IIKrajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika (aj konverzný)1. 8.9.20178:30M/ISolan
2. (A-R)13.9.20178:30M/ISolan
2. (S-Ž)13.9.201713:00M/ISolan
3. 6.9.201713:00 M/ISolan
Študijný odbor: Kognitívna veda
Kognitívna veda1.30.8.20178:00M/IIIGašparovičová
2. , 3., 4.30.8.201713:00M/IIIGašparovičová
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika (aj konverzný)1. (A-K)7.9.20178:30M/ISolan
1. (L-Ž)7.9.201713:00M/ISolan
2. (A-K)11.9.20178:00M/IIIGašparovičová
2. (L-Ž)11.9.201713:00M/IIIGašparovičová
3., 4., 5.12.9.20178:00M/IIIGašparovičová

 

 

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2017/2018 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou (okrem študentov programu Kognitívna veda, ktorý majú stanovený termín zápisu harmonogramom). Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2017/2018 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný.

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

25. 9. 2017 – 28. 9. 2017

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2017/2018:

Cena validačnej známky je 10,00 EUR.

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 19.8.2017.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2017.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2017/2018 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia na zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu.

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.


Doktorandské štúdium

úradné hodiny od 09:00 do 11:00 hod.

5.9. - 7.9.2017

zápis doktorandov v 1. roku štúdia - presný deň v pozvánke

11.9. - 20.9.2017

zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia

Študent sa zápisu zúčastní s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie spolu so všetkými nižšie vyžadovanými náležitosťami predloží poverená osoba pri zápise.

Prosíme, aby ste mali uvedené doklady k zápisu v poriadku, inak nie je možné vykonať zápis a predídeme tak prípadným zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Výška školného a poplatkov v akademickom roku 2017/2018 je stanovená vo Vnútornom predpise č. 10/2017 Smernica rektora UK v Bratislave. 

Výška školného v externej forme za akademický rok je 664 €.

Číslo účtu na úhradu 7000138335/8180 VS: 300 ŠS:  id osoby
IBAN: SK66 8180 000000 7000138335
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.
(Do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium.)

Číslo účtu na úhradu: 7000138298/8180 
IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky:
validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index 


Zápis do I. ročníka PhD štúdia

Číslo účtu na úhradu: 7000138298/8180 IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky: validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa  k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na Referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli študentom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
 2. Vyplnený osobný dotazník
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 3. Občiansky preukaz
 4. Doklad o úhrade za INDEX 1,33 €, variabilný symbol  VS: 600
 5. Doklad o úhrade za validačnú známku
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  -  v dennej forme 10 €   VS: 700
  -  v externej forme 0,50 €  VS: 700
 6. Doklad o úhrade za preukaz študenta  VS:700
  (platí pre študentov, ktorí nemajú  preukaz študenta UK) 
  -  v dennej forme  16,50 €
  -  v externej forme 9,00 €
 7. Individuálny študijný plán doktoranda na celé  štyri roky štúdia (resp. tri alebo päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky.
  (Tlačivo je na web stránke fakulty Tlačivá )
  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 60 kreditov (externá forma).
 8. "Čestné prehlásenie doktoranda v dennej forme štúdia"
  vyplnené a podpísané
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 9. Podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS, ktorý treba urobiť najneskôr do dňa zápisu. Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.   
 10. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 664,- € 
  č. ú. 7000138335/8180   VS: 300 ŠS: id osoby
  IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 
  Doklad o uhradení poplatku 664,-€ za externú formu treba predložiť pri zápise (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).


Zápis do vyšších ročníkov PhD štúdia

K zápisu je nutné priniesť:

 1. "Čestné prehlásenie doktoranda v dennej forme štúdia"
  vyplnené a podpísané tlačivo (nájdete na stránke fakultky v časti Tlačivá)
 2. doklad o úhrade validačnej známky
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2017/2018:
  - v dennej forme štúdia  10 €
  - v externej forme štúdia 0,50 €
  číslo účtu pre úhradu: 7000138298/8180  IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   VS: 700 pre validačnú známku
 3. podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS  - treba ho urobiť najneskôr do dňa zápisu
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 60 kreditov (externá forma).
  - pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia.
 4. INDEX
  - do INDEXU si ešte pred zápisom zapíšte všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať. Tieto musia byť v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v AIS.   
 5. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 664,- € 
  č. ú. 7000138335/8180   VS: 300 ŠS: id osoby
  IBAN: SK66 8180 000000 7000138335
  Doklad o uhradení poplatku 664,- € za externú formu treba predložiť pri zápise (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).


Zápis
študentov PhD štúdia SAV

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Doklad o  úhrade validačnej známky
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2017/2018:
  - v dennej forme štúdia  10 €
  - v externej forme štúdia 0,50 €
 2. výpis výsledkov za ak. rok 2016/2017, výročné hodnotenie – platí pre doktorandov vyšších ročníkov, ktorý treba odovzdať do 7. 8. 2017 (jednotlivo, alebo hromadne za príslušný ústav SAV) na referát DRŠ spolu s ročným hodnotením doktoranda školiteľom, s vyjadrením školiteľa k počtu pridelených kreditov a s explicitným vyjadrením školiteľa či odporúča, alebo neodporúča pokračovať v štúdiu + vyjadrenie riaditeľa ústavu SAV.

 3. PREDZÁPIS v AIS2
  - podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2017/18 - treba ho urobiť najneskôr do dňa zápisu. 

  Novoprijatí doktorandi prinesú aj IŠP zostavený na celé štyri roky štúdia ( resp. päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky. Predmety si vyberáte zo schválených študijných plánov pre jednotlivé ústavy SAV a tieto predmety sú v ponuke v systéme AIS.

  Tlačivo IŠP je na web stránke fakulty v časti Tlačivá

  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.

  Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.

  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) 60 kreditov (externá forma).

 4. INDEX (platí prevyššie ročníky)
  - do INDEXU si ešte pred zápisom zapíšte všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať v ak. roku 2017/18. Tieto musia byť v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v AIS.

  Novoprijatí - doklad o úhrade za INDEX  1,33 €   VS: 600

  č. ú. na úhradu 7000138298/8180 IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   
  pre poplatky za: validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.