Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia je každoročnou prehliadkou vedeckých a odborných prác študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia  zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky a didaktiky týchto disciplín.

Všetky práce sú posudzované odbornou komisiou, najlepšie z nich sú ocenené ako víťazi resp. laureáti ŠVK, prípadne navrhnuté na ďalšie špeciálne ceny. Najúspešnejší študenti získajú možnosť zúčastniť sa príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVK/ŠVOČ. Abstrakty prác, prípadne ich rozšírené verzie, sú každoročne publikované v zborníku ŠVK.

Študenská vedecká konferencia 2020
je z dôvodu epidémie Covid-19 zrušená.

 

Formát príspevkov ŠVK a technické pokyny

Autori majú na výber z dvoch možných foriem: krátky alebo dlhý príspevok. Dlhý príspevok (max. 12 strán) je preferovaným formátom príspevku na ŠVK. Dlhý príspevok obsahuje názov, mená autorov, abstrakt, meno školiteľa, stručný úvod do problematiky, prezentáciu výsledkov a techník, diskusiu a zoznam literatúry. Krátky príspevok (rozšírený abstrakt v dĺžke max. 1 strany) je alternatívnou možnosťou, najmä v prípade ak príspevok už bol publikovaný alebo je v tej istej forme pripravovaný na publikáciu v časopise alebo na inej konferencii, prípadne ak existuje dlhšia ucelená práca, ktorú nie je možné publikovať v plnej dĺžke. Krátky príspevok obsahuje názov, mená autorov, meno školiteľa, krátku prezentáciu hlavných výsledkov a vybranú literatúru. 

Autori musia odovzdať svoj príspevok elektronicky v predpísanom formáte do zverejneného termínu za pomoci on-line systému. Zvlášť sa odovzdáva krátky abstrakt v textovom formáte v rozsahu do 300 slov. Texty príspevkov môžu byť v slovenskom alebo v anglickom jazyku. V prípade potreby je možné priložiť ďalší materiál, ktorý komisia môže vziať do úvahy (rozšírenú verziu práce, publikovaný článok, doplňujúce obrázky a pod.). Všetci autori musia byť študenti. Zaslaním príspevku autori súhlasia s prípadným zverejnením príspevku v zborníku ŠVK, prílohy slúžia len pre internú potrebu komisie. V prípade záujmu o postup do vyššej súťaže musia odovzdané prílohy obsahovať prácu v tvare akceptovateľnom pre príslušnú súťaž.

Typické formáty príspevku si môžete pozrieť aj v zborníkoch z predchádzajúcich ročníkov ŠVK.

Hlavný autor príspevku prezentuje prácu na verejnom seminári. Dĺžka prezentácie je približne 15 minút. Navyše, autori dostanú možnosť prezentovať svoj príspevok aj za pomoci posteru. Hodnotenie komisie bude založené na odovzdanom písomnom materiáli, na prezentácii a na posteri.

Organizačný výbor ŠVK

Mgr. Katarína Boďová, PhD.
doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, PhD.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Predsedovia odborných komisií
(rozdelenie komisií môže byť upravené podľa počtu a tématického zamerania odovzdaných príspevkov)

Matematika: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
Informatika: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Jadrová fyzika: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
Biofyzika: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Experimentálna fyzika: RNDr. Veronika Medvecká, PhD.
Teoretická fyzika: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
Didaktika matematiky: PaedDr. Mária Slavíčková, PhD,
Didaktika fyziky: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Didaktika informatiky: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.