Mgr. Zdena Solan

miestnosť M 2
telefón 602 95 522
e-mail solanuniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

1., 2., 3., 4. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika

1. 2., 3., 4. rok štúdia: 

  • informatika

1., 2., 3. rok štúdia: 

  • bioinformatika

Magisterské štúdium

1. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika

1., 2.,3. rok štúdia:

  • informatika

3. rok štúdia:

  • ekonomicko - finančná matematika a modelovanie

Motivačné štipendiá

Ubytovanie študentov