Štipendiá

Fakulta poskytuje študentom 

 • sociálne štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
 • motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
 • štipendiá z vlastných zdrojov.

Podrobnosti o štipendiách nájdete v Štipendijnom poriadku fakulty

Univerzita Komenského poskytuje študentkám 

 • tehotenské štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu (s účinnosťou od 1.4.2021)
  So žiadosťou o priznanie štipendia (spolu s prílohami) je potrebné obrátiť sa na rektora UK prostredníctvom Oddelenia vzdelávania a sociálnych vecí RUK. 

Motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu

Fakulta priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium 

 1. v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (odborové štipendium),
 2. za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium),
 3. za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium).

A. Odborové štipendium 

Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných odboroch.

Pri prideľovaní odborových štipendií sa zohľadňujú študijné odbory a hodnota KAPu. Koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP) je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy.

Dotácia je odvodená od počtu študentov vo vybranom študijnom odbore (v prípade učiteľských študijných programov vo vybraných predmetoch, a to polovičným počtom), v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určení dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, ktorých KAP je viac ako 94%  pre prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania.

 

Študijný odbor

Študijný program

Stupeň

KAP

informatika

aplikovaná informatika

1

99,62%

informatika1 99,62%

informatika, biológia

bioinformatika

1

99,62%

fyzika

fyzika

1

96,03%

obnoviteľné zdroje energie
a environmentálna fyzika

1

96,03%

fyzika, všeobecné lekárstvo

biomedicínska fyzika

1

95,83%

matematika

ekonomická a finančná matematika

1

98,97%

manažérska matematika

1

98,97%

matematika

1

98,97%

poistná matematika

1

98,97%

učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo deskriptívnej geometrie
(v kombinácii)

1

97,8%

učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

1

98,61%

učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

1

98,61%

učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

1

98,61%

informatika

aplikovaná informatika

2

99,62%

informatika

2

99,62%

kognitívna veda

2 99,62%

fyzika

astronómia a astrofyzika

2

96,03%

biofyzika a chemická fyzika

2

96,03%

environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

2

96,03%

fyzika plazmy

2

96,03%

fyzika tuhých látok

2

96,03%

jadrová a subjadrová fyzika

2

96,03%

optika, lasery a optická spektroskopia

2

96,03%

Physics of the Earth

2

96,03%

teoretická fyzika

2

96,03%

fyzika, všeobecné lekárstvo

biomedicínska fyzika

2

95,83%

matematika

ekonomicko-finančná matematika
a modelovanie

2

98,97%

manažérska matematika

2

98,97%

matematika

2

98,97%

počítačová grafika a geometria

2

98,97%

pravdepodobnosť a matematická štatistika

2

98,97%

učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo deskriptívnej geometrie
(v kombinácii)

2

98,61%

učiteľstvo deskriptívnej geometrie
(v kombinácii) - konverzný ŠP

2

98,61%

učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

2

98,61%

učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP

2

98,61%

učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

2

98,61%

učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP

2

98,61%

učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

2

98,61%

učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP

2

98,61%

Na odborové štipendium nemá nárok: 

 1. študent, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
 2. študent, ktorému už bolo poskytované odborové štipendium v príslušnom roku štúdia bakalárskeho študijného programu alebo magisterského študijného programu,
 3. študent prvého roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý riadne skončil bakalársky študijný program v študijnom odbore bez nároku na priznanie odborového štipendia podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre každý študijný odbor, a to samostatne pre skupiny študentov: 

 1. prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov,
 2. druhého a vyššieho roku štúdia bakalárskych študijných programov a druhého a vyššieho roku štúdia magisterských študijných programov,
 3. prvého roku štúdia magisterských študijných programov.

Prvý rok štúdia bakalárskych študijných programov: 

 • priznáva sa spravidla 50 % študentom v poradovníkoch
 • priznáva sa a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka
 • obvykle priznáva sa na základe získaného percentilu z externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika absolvovanej v školskom roku, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové štipendium priznáva
 • v akademickom roku 2020/2021 sa priznáva na základe hodnotenia z internej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika absolvovanej v školskom roku 2019/2020; v prípade rovnosti priemeru dekan zohľadní aritmetický priemer hodnotení z internej časti maturitnej skúšky zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

Druhý a vyšší rok štúdia bakalárskych / magisterských študijných programov: 

 • priznáva sa spravidla 30 % študentom v poradovníkoch
 • priznáva sa do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka
 • priznáva sa na základe váženého študijného priemeru za celé ich doterajšie štúdium v danom bakalárskom / magisterskom študijnom programe.

Prvý rok štúdia magisterských študijných programov: 

 • priznáva sa spravidla 30 % študentom v poradovníkoch
 • priznáva sa do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka
 • priznáva sa na základe váženého študijného priemeru za celé štúdium nimi riadne skončeného bakalárskeho študijného programu, ktorý bol skončený v akademickom roku, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové štipendium priznáva.

Odborové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho priznanie podľa Štipendijného poriadku fakulty, s výnimkou študenta v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole. Takýto študent musí o priznanie odborového štipendia písomne požiadať v lehote do 15. októbra príslušného akademického roka.

B. Prospechové štipendium 

Na prospechové štipendium nemá nárok študent, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.

Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa vytvoria skupiny študijných programov: 

 1. všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (UAP),
 2. všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore fyzika a v kombinácii študijných odborov fyzika a všeobecné lekárstvo (bF),
 3. všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore fyzika a v kombinácii študijných odborov fyzika a všeobecné lekárstvo (mF),
 4. všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore matematik (bM),
 5. všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore matematika (mM),
 6. všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore informatika a v kombinácii študijných odborov informatika a biológia, informatika a matematika (bI),
 7. všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore (mI).

Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre každú skupinu študijných programov, a to samostatne pre skupiny študentov:

 1. prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov
 2. druhého a vyššieho roku štúdia bakalárskych študijných programov a prvého a vyššieho roku štúdia magisterských študijných programov.

Prvý rok štúdia bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické roky: 

 • priznáva sa najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku
 • priznáva sa a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka
 • priznáva sa za vynikajúce plnenie študijných povinností v zimnom semestri prvého roku, ak v ňom
  • vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
  • dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
  • získal najmenej 27 kreditov.

Druhý a vyšší rok štúdia bakalárskych študijných programov, prvý a vyšší rok štúdia magisterských študijných programov: 

 • priznáva sa najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku
 • priznáva sa do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka
 • priznáva sa za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, v prípade prvého roku magisterských študijných programov v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom
  • všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
  • nemal predmet zapísaný opakovane a
  • dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30
  • získal najmenej 54 kreditov.

Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho priznanie podľa Štipendijného poriadku fakulty, s výnimkou študenta v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole. Takýto študent musí o priznanie odborového štipendia písomne požiadať v lehote do 15. októbra príslušného akademického roka.