Udalosti 2021/2022

Prieskum

V súvislosti s potencionálnym uskutočnením elektronických tajných volieb bol ŠKAS Mandátovou komisiou AS FMFI UK oslovený o vytvorenie testovacej otázky s možnosťami za účelom otestovania systému s pridanou hodnotou. Študentská komora zostavila set možností na otázku: "Ktoré z uvedených možností by ste radi videli zrealizované?", na ktoré prichystala 21 alternatív, z ktorých si študenti, podľa svojich preferencií, mohli vybrať najviac 10 možností. Prieskumu sa zúčastnilo 185 študentov (13%). Niektoré výsledky boli očakávané, niektoré boli prekvapujúce. Aj keď súčasný ŠKAS sa voľbami uskutočnenými 26.10-27.10.2021 de facto celý obmení, no veríme, že získané dáta využije "nový" ŠKAS v plnej miere.

Výsledky zoradené podľa získaných hlasov sú dostupné v tabuľke:

 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov fakulty (posluchárne, prednáškové sály, počítačové učebne, laboratóriá a pod.).131
Uskutočňovanie podobnej ankety v pravidelných intervaloch (napr. raz za akademický rok).115
Zaobstaranie nového Akademického informačného systému (AIS).113
Obmena a dokúpenie drobného nábytku na chodbách a respíriach (stoly, stoličky, kreslá, pohovky a pod.) a elektrifikácia najfrekventovanejších oddychových miest a miestností.105
Rekultivácia zelených plôch v okolí fakulty, osadenie záhradných prvkov do Relax zóny.101
Vytvorenie oddychového priestoru v Pavilóne fyziky I v priestore bývalého bufetu, s možnosťou uvarenia kávy, zohriatia jedla a pod.97
Zachovanie elektronizácie agendy Študijného oddelenia a Referátu doktorandského štúdia aj po skončení pandémie.95
Umožnenie vstupu do fakultnej knižnice prostredníctvom karty ISIC aj mimo otváracích hodín.84
Používanie jednej aplikácie (MS TEAMS, Google Meet, Zoom a pod.) ako nosnej platformy všetkými vyučujúcimi.83
Zavedenie tzv. hybridného režimu výučby (napr. prednáška online, cvičenia prezenčne) aj mimo pandémie, ak to bude možné v rámci Zákona o vysokých školách, prípadne jeho veľkej novely.75
Dokončenie navigačného systému v celom interiéri fakulty a v jej blízkom okolí.75
Oživenie Študentského vývojového tímu za účelom vývoja nových aplikácií a udržiavania aplikácií prospešných pre študentov a zamestnancov fakulty, ktoré boli vytvorené v rámci ročníkových projektov a záverečných prác.66
Vytvorenie spoločných interdisciplinárnych študijných programov s Prírodovedeckou fakultou UK a fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na všetkých stupňoch štúdia.59
Zakúpenie nových softvérových licencií s cieľom inovovania výučby.59
Pravidelné konzultácie študentov s garantom (garantmi) a tútorom (tútormi).54
Zavedenie tzv. ročníkových projektov v každom študijnom programe s cieľom zapojenia študenta do aktuálnych výskumov.44
Efektívnejšie využívanie cloudov a e-learningu zamestnancami a študentami fakulty (OneDrive, Moodle, LIST a pod.)38
Transparentné informovanie univerzitnej Študentskej časti Akademického senátu UK o svojej činnosti.31
Pravidelné zasielanie „newsletteru“ zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK prostredníctvom Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK (ŠKAS).27
Využitie propagačného potenciálu prostredníctvom platených reklám a spoluprác určených pre potencionálnych uchádzačov o štúdium.24
Zaobstaranie ohrievačov vody, stolných lámp do priestorov knižnice a pod.21

 

 

Prvácky týždeň

Prvácky týždeň, napriek kolísavým okolnostiam v súvislosti s výskytom corona vírusu, sa uskutočnil v oklieštenej pobode. Napriek spomenutým okolnostiam sa ho zúčastnilo okolo 220 začínajúcich prvákov. Aj tento rok sme pre začínajúcich prvákov pripravili modernizovanú príručku "Matfyzákov sprievodca po galaxii" a matfyzácke tričká s dizajnom "MATFYZ since 2021". Okrem toho, v spoluprácii s oddelením propagácie, boli prichystané minizápisníky, nálepky vytvorené ŠKASom a publikáciu "40 rozmerných faktov o Matfyze". 

V poobedňajších hodinách sa organizovala prechádzka po Bratislave, kde si prváci mohli vybrať dĺžku a náročnosť vychádzky a ktorá sa skončila v neskorých večerných hodinách s vychladeným pivom na "Tyršáku" (pod Starým mostom). 

Pevne veríme, že budúcoročný Prvácky týždeň sa vráti do starých koľají a bude možné organizovať aj akcie na fakulte.