ŠKAS

Čo je to ŠKAS?

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Čo robíme ?

Kto je to ŠKAS?

Sme študenti, ktorí sa rozhodli, že chcú vo svojom voľnom čase pracovať na zlepšení celkovej kvality štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK. Akademický senát FMFI UK je samosprávny zastupiteľský orgán, ktorý rozhoduje na svojich zasadnutiach o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov.

Momentálne ho tvoria nasledovní študenti:

Meno a priezvisko

Odbor

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Bc. Andrej Badík

Manažérska matematika

predseda ŠKAS, člen Koncepčnej a právnej komisie AS

Bc. Jakub Bahyl

Fyzika tuhých látok  

Zuzana Halgašová

Aplikovaná informatika

členka Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

Martina Ježovičová

Manažérska matematika  

Mgr. Oto Kohulák

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

 

Bc. Justína Nováková

Jadrová a subjadrová fyzika

členka Disciplinárnej komisie

Mgr. Júlia Pukancová

Aplikovaná informatika

podpredseda ŠKAS, členka Pedagogickej komisie AS, členka Mandátovej komisie AS

Adam Štefunko

Informatika

člen Pedagogickej komisie AS

Bc. Simona Vajdiarová

Učiteľstvo matematiky a fyziky

členka Koncepčnej a právnej komisie AS, členka Mandátovej komisie AS

Silvia Žákovičová

Manažérska matematika

 

 

ŠRVŠ a ŠČAS

V Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) a v v Študentskej časti AS UK (ŠČAS) zastupuje študentov FMFI Bc. Askar Gafurov.