ŠKAS

Čo je to ŠKAS?

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Čo robíme ?

Kto je to ŠKAS?

Sme študenti, ktorí sa rozhodli, že chcú vo svojom voľnom čase pracovať na zlepšení celkovej kvality štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK. Akademický senát FMFI UK je samosprávny zastupiteľský orgán, ktorý rozhoduje na svojich zasadnutiach o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov.

Momentálne ho tvoria nasledovní študenti:

Meno a priezvisko

Odbor

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Andrej Badík

Manažérska matematika

predseda ŠKAS, člen Koncepčnej a právnej komisie AS

Bc. Jakub Bahyl

Fyzika tuhých látok  

Dominik Bujna

Bioinformatika  

Zuzana Halgašová

Aplikovaná informatika

členka Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

Mgr. Oto Kohulák

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

 

Bc. Justína Nováková

Jadrová a subjadrová fyzika

 

Mgr. Júlia Pukancová

Aplikovaná informatika

podpredseda ŠKAS, členka Pedagogickej komisie AS, členka Mandátovej komisie AS

Adam Štefunko

Informatika

člen Pedagogickej komisie AS

Simona Vajdiarová

Učiteľstvo matematiky a fyziky

členka Koncepčnej a právnej komisie AS, členka Mandátovej komisie AS

Silvia Žákovičová

Manažérska matematika

 

 

ŠRVŠ a ŠČAS

V Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) a v v Študentskej časti AS UK (ŠČAS) zastupuje študentov FMFI Bc. Askar Gafurov.