ŠKAS

Čo je to ŠKAS?

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Čo robíme ?

Kto je to ŠKAS?

Sme študenti, ktorí sa rozhodli, že chcú vo svojom voľnom čase pracovať na zlepšení celkovej kvality štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK. Akademický senát FMFI UK je samosprávny zastupiteľský orgán, ktorý rozhoduje na svojich zasadnutiach o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov.

Momentálne ho tvoria nasledovní študenti:

Meno a priezvisko

Študijný program

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Bc. Ivan Agarský

Informatika

Koncepčná a právna komisia

Bc. Boris Bobáľ

Jadrová a subjadrová fyzika

Predseda ŠKAS, Koncepčná a právna komisia, Mandátová komisia

Bc. Martin Csiba

Biomedicínska fyzika

Podpredseda ŠKAS, Pedagogická komisia 

Mgr. Barbora Eckerová

Jadrová a subjadrová fyzika

 

Bc. Erika Lettrichová

Ekonomicko-finačná matematika a modelovanie

Komisia pre hospodárenie a rozvoj 

Mgr. Samuel Omasta

Fyzika plazmy

 

Bc. Adam Otruba

Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

 

ŠRVŠ, ŠČAS, DAR a RPK

V Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) zastupuje študentov FMFI  Mgr. Askar Gafurov.

V Študentskej časti AS UK (ŠČAS) zastupuje študentov FMFI Mgr. Askar Gafurov a Bc. Boris Bobáľ.

V Dočasnej akreditačnej rade (DAR) zastupuje študentov FMFI Mgr. Ondrej Tóth.

V Rade pre kvalitu (RPK) zastupuje študentov FMFI Mgr. Askar Gafurov.