ŠKAS

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Sme študenti, ktorí sa vo voľnom čase snažia zlepšiť kvalitu štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov. Momentálne ho tvoria študenti:

Meno a priezvisko

Študijný program

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Veronika Bendíková

Aplikovaná informatika

 

Anna Bogaevskaia

Matematika

 

Michal Bohuš

Učiteľstvo matematiky a informatiky

 

Bc. Vendelín Michal Hozzánk

Ekonomická a finančná matematika

Marek Michalovič Informatika
Mgr. Patrick Mydla Biomedicínska fyzika
Mário Neuschl Fyzika
Mgr. Iryna ZabaikinaAplikovaná matematika
Andrea ŽalobínováAplikovaná informatika
Mgr. Danica ŽilkováAstronómia a astrofyzika Podpredsedníčka ŠKAS

Činnosť ŠKASu pozostáva z rôznej mimoriadnej činnosti (pozri Aktivity z tohto a minulých rokov) a z toho, čo sme na úrovni Akademického senátu povinní robiť. To zahŕňa schvaľovanie a prerokovávanie rôznych dokumentov (dlhodobý zámer fakulty, študijný poriadok a pod.) na zasadnutiach senátu a jeho komisií (Pedagogická, Koncepčná a právna, Mandátová, ...).