Poplatky

Doktorandské štúdium - pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie: 33 €
Štátna pokladnica: 7000138327/8180, IBAN: SK88 8180 000000 7000138327  VS: 801

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok): 664 €
Školné externé štúdium v slovenskom jazyku (za každý rok):  664 €
Školné denné štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 4000 €
Školné externé štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 3664 €
Štátna pokladnica: IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300, ŠS: id osoby
(do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)

Index: 1,33 €
Štátna pokladnica:7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 600

Preukaz študenta a kópia PŠ v dennej forme: 16,50 €
Preukaz študenta a kópia PŠ v externej forme: 9 €
Validačná známka v dennej forme: 10 €
Validačná známka v externej forme: 0,50 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 700

Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok: 3,30 €
Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia: 16,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia v cudzom jazyku: 166,60 €
Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov I.:
Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov II.: 13 € 
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 900 
(do poznámky prosíme uviesť, že je to poplatok za .....)

Uznávanie absolvovaných predmetov (za predmet): 3,30 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298  VS: 400

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka 
Mlynské Nivy 1 
829 90 Bratislava

Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti o vystavenie príslušného dokladu. 

Rigorózne konanie

Rigorózne skúšky:  400 EUR
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 500