Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v septembri 2016


19. 05. 2016 14.15 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta odborného asistenta  na 

Katedru  matematickej analýzy a numerickej matematiky 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýza alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
  • vedecká publikačná činnosť v niektorom z odborov Aplikovaná matematika, Matematická  analýza alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti 

Nástup:   1. septembra 2016  

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty