Docenti na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v októbri 2016


19. 05. 2016 14.09 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 funkčných miest docentov v odbore Matematika na 

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore  Matematika   

Ďalšie kritériá:

1. miesto:

 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Matematika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť v odbore Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
 • publikačná činnosť v odbore Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí

2. miesto:

 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Matematika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť v odbore Teória vyučovania matematiky
 • publikačná činnosť v odbore Teória vyučovania matematiky
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí

3. miesto:

 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Matematika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť v odbore Matematická analýza
 • publikačná činnosť v odbore Matematická analýza
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Nástup:  1. októbra 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o  dmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia  na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty