Docenti na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v októbri 2016


18. 05. 2016 12.47 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miest a funkcie docentov

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie 

Požiadavky na miesto č.1: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Geofyzika  alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Physics of the Earth a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore Geofyzika
 • publikačná činnosť vo vednom odbore
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Požiadavky na miesto č.2 a 3:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijných programov a Environmentálna fyzika,
 • Fyzika plazmy a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
 • publikačná činnosť vo vednom odbore
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Nástup: 1.10.2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 2.6.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty