Docenti a odborný asistent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov a odborného asistenta na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2016


18. 05. 2016 14.04 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

3 miest a funkcie docent  v odbore Informatika

na Katedru informatiky 

Požiadavky na miesto č.1: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informatika
 • vedecko-pedagogická hodnosť docent
 • pedagogické zameranie na predmety v odbore informatika
 • vedecké zameranie v oblasti teoretickej informatiky
 • publikačná činnosť v odbore 

Požiadavky na miesto č.2: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informatika
 • vedecko-pedagogická hodnosť docent
 • pedagogické zameranie na predmety v odbore informatika, kryptológia, informačná bezpečnosť
 • vedecké zameranie v oblasti informatiky (informačnej bezpečnosti a kryptológie)
 • publikačná činnosť v odbore 

 Požiadavky na miesto č.3: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informatika
 • vedecko-pedagogická hodnosť docent
 • pedagogické zameranie na predmety v odbore informatika (databázy, distribuované výpočty)
 • vedecké zameranie v oblasti informatiky
 • publikačná činnosť v odbore

1 miesta vysokoškoského učiteľa - odborného asistenta

na Katedru informatiky

Požiadavky: 

 • úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore informatika alebo príbuznom, minimálne 10 rokov vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti na vysokej škole, 
 • vedecké a odborné zameranie: Informatika a informačná bezpečnosť (počítačové siete, operačné systémy), vrátane praktických skúsenosti zo správy operačných a informačných systémov a počítačových sietí.
 • pedagogické zameranie: Informatika (počítačové siete, operačné systémy, systémové programovanie), informačná bezpečnosť 

Nástup: 1.10.2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 2.6.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty