Docent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2016


18. 05. 2016 13.59 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie 

docent v odbore Informatika na 

Katedru informatiky 

Požiadavky: 

  • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore informatika
  • 10 rokov odbornej a pedagogickej praxe na vysokej škole, dokladovateľná vedecká činnosť
  • vedecké a odborné zameranie: teoretická informatika, diskrétna matematiky, teória grafov 

Nástup: 1.9.2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 2.6.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty