Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky


19. 10. 2015 11.46 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta  na

Katedru  matematickej analýzy a numerickej matematiky

Požiadavky

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore matematika alebo príbuznom odbore
  • pedagogická prax vo vyučovaní matematiky
  • schopnosť zapojiť sa do riešenia vedeckých projektov
  • publikačná činnosť v odbore
  • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka
  • komunikačné a organizačné schopnosti

Nástup:  1. februára 2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní  od uverejnenia  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava 

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty