Odborný asistent na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky (Oddelenie geometrie a počítačovej grafiky).


19. 10. 2015 10.46 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky 
(Oddelenie geometrie a počítačovej grafiky)

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Geometria a Topológia alebo v príbuznom odbore
  • skúsenosti s pedagogickou prácou na vysokej škole univerzitného typu najmä v predmetoch geometria a aplikovaná geometria (napr. v oblasti počítačovej grafiky a príbuzných disciplín)
  • výskum v oblasti matematiky a jej aplikácií so zameraním na oblasť geometrie, počítačovej grafiky a príbuzné disciplíny
  • publikačná činnosť v odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné a organizačné schopnosti

Nástup:  1. januára 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických,  publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty

V Bratislave, 19.10.2015