Odborný asistent na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky


19. 10. 2015 11.40 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie 3 stupňa v odbore Aplikovaná matematika alebo  Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • preukázanie  schopnosti viesť výučbu v študijných programoch zameraných na pravdepodobnosť, matematickú štatistiku a poistnú matematiku
  • výsledky dokazujúce  schopnosť vedecky pracovať v odbore Aplikovaná matematika
  • publikačná činnosť v odbore

Nástup 1. januára  2016

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty