Pracovné miesta na KAFZM, KJFBF, KTFDF (výberové konania)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje nasledujúce výberové konania: na miesto odborný asistent na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, na miesto vedecký pracovník na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky a na 2 miesta odborných asistentov na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.


13. 10. 2015 11.48 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom  p. prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje  nasledujúce  výberové konania:

na miesto odborný asistent  
na  Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore  Geofyzika, fyzika Zeme,
 • znalosť anglického jazyka,
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce.

Termín nástupu: december 2015


na miesto vedecký pracovník
na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika,
 • vedecko-výskumná prax v špecializácii enviromentálna radioaktivita

Termín nástupu: január  2016


na 2 miesta odborný asistent 
na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Požiadavky na uchádzača - 1 miesto na oddelenie teoretickej fyziky:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore  Všeobecná fyzika alebo ekvivalentné so zameraním na teoretickú a matematickú fyziku,
 • viacročná prax v tejto oblasti, vítané sú skúsenosti s realizáciou výskumu v oblastiach vedeckého profilu pracoviska,
 • dobrá znalosť anglického jazyka,
 • pedagogické skúsenosti na prvom i druhom stupni VŠ štúdia.

Termín nástupu: február 2016

Požiadavky na uchádzača - 1 miesto na oddelenie didaktiky fyziky:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
 • špecializácia fyzika,
 • znalosť anglického jazyka v oblastiach vedeckého profilu pracoviska,
 • publikačná činnosť v danom odbore.

Výskum v oblastiach vedeckého profilu pracoviska.

Termín nástupu: február 2016


Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania: 27.10.2015

Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, potvrdenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti, doklady o vzdelaní a doterajšej praxi a kompletný prehľad publikačnej činnosti a ohlasov na ňu ako aj prehľad vedeckých aktivít zasielajte na adresu : 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof. RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK