Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 3 miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom od 1.1.2016


27. 10. 2015 15.18 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

3 miest odborných asistentov na

Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky na 1. miesto 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo  v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu aplikovaná informatika, oblasť umelá inteligencia a webové technológie
 • vedecká orientácia na oblasť reprezentácia znalostí, deskripčné logiky a sémantický web
 • publikačná činnosť v odbore

Požiadavky na 2. miesto

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu aplikovaná  informatika, oblasť spracovania obrazov a počítačovej grafiky
 • vedecká orientácia na spracovanie obrazov a počítačovú grafiku
 • publikačná činnosť v odbore

Požiadavky na 3. miesto

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu aplikovaná informatika, oblasť deklaratívneho programovania, matematickej logiky a sémantického webu
 • vedecká orientácia na oblasť deklaratívneho programovania a deskripčných logík
 • publikačná činnosť v odbore

Nástup: 1. januára 2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 12. novembra 2015 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty