Všeobecný účtovník (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie "všeobecný účtovník" s nástupom od apríla 2017.


28. 02. 2017 15.29 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem vnútro fakultné výberové konanie na obsadenie funkcie 

všeobecný účtovník (50% úväzok, následne 100% počas zastupovania MD)

Požiadavky na uchádzača: 

  • stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
  • počítačové znalosti – používateľ (Internet, Microsoft Excel, Word, Outlook), výhoda softvér na účtovanie
  • jazykové znalosti (anglický jazyk – porozumenie)
  • prax v odbore výhodou 

Informácia o pracovnom mieste – náplň práce:  

  1. Samostatne zabezpečuje práce na úseku účtovania, rozpočtovania a financovania.
  2. Samostatne vykonáva odborné práce súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov EU a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
  3. Zároveň komplexne zabezpečuje účtovnú agendu finančnej učtárne. Zodpovedá za správnosť účtovných operácií, kontroluje účtovné doklady a upozorňuje na nezrovnalosti.
  4. Komplexne spracováva podklady a vykonáva pravidelné účtovné uzávierky v stanovených termínoch, odsúhlasuje stavy s jednotlivými referátmi. Kontroluje stav a pohyb finančných prostriedkov, zabezpečuje styk s bankou. Zodpovedá za správnosť dát vložených do databázy fakulty 

Nástup:  1.4.2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Po skúšobnej dobe (3 mesiace) priznanie osobného príplatku.

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi zašlite do 15 dní od zverejnenia na 

Referát personálnej práce FMFI UK

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
dekan fakulty