Vedúci odborných katedier (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky a na Katedre základov a vyučovania informatiky s nástupom od apríla 2017.


13. 02. 2017 12.40 hod.
Od: Anna Macková

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcií:

vedúcich odborných katedier 

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Katedra základov a vyučovania informatiky

Uchádzať sa môžu pracovníci z radov profesorov, docentov alebo vedeckých pracovníkov s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo IIa.

Nástup: 1.4.2017

Termín podania prihlášky do výberového konania je do 2.3.2017. Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

V prípade uchádzačov mimo fakulty spolu s výberovým konaním na miesto vedúceho katedry sa zrealizuje aj výberové konanie na pracovné miesto podľa platných pravidiel Univerzity Komenského.