Docent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného docenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v januári 2016


13. 11. 2015 22.00 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta funkčného docenta na

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore  Matematika  alebo v príbuznom odbore

Ďalšie kritériá:

  • primeraná pedagogická  a publikačná činnosť
  • vedecká činnosť v odbore
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
  • komunikačné a organizačné schopnosti 

Nástup:  január  2016

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite najneskôr do  27. novembra 2015 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty