Docent na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli 2016


10. 02. 2016 12.44 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

funkcia/pracovné miesto docenta na 

Katedru aplikovanej informatiky 

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore  Informatika alebo v príbuznom odbore 

Ďalšie kritériá: 

  • pedagogické zameranie na študijné programy aplikovaná  informatika, zameranie umelá inteligencia
  • vedecká orientácia na umelú inteligenciu, zameranie výpočtová logika a expertné systémy
  • publikačná aktivita v oblasti umelá inteligencia

Nástup: 1. apríla 2016  

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 29. februára 2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
dekan fakulty