Odborný asistent na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom od 1.2.2016


27. 10. 2015 15.32 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom  DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta  na 

Katedru aplikovanej informatiky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo  v príbuznom odbore
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu aplikovaná informatika, oblasť spracovania obrazov a počítačového videnia
  • vedecká orientácia na spracovanie obrazov a počítačové videnie
  • publikačná činnosť v odbore 

Nástup: 1. februára  2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 12. novembra 2015  na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty