Organizačné stretnutie doktorandského štúdia (9.11.2015)


29. 10. 2015 08.07 hod.
Od: Ján Filo

V pondelok 9.11.2015 o 14.15 hod. sa v posluchárni F1 uskutoční pravidelné jesenné stretnutie vedenia fakulty s predsedami OK PhD štúdia, vedúcimi katedier, predsedami rád doktorandského štúdia a doktorandmi, týkajúce sa aktuálnych otázok doktorandského štúdia na akademický rok 2015/2016.

Všetci doktorandi dennej formy štúdia absolvujú v tento deň o 13.00 hod v posluchárni F1 povinné školenie BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a PO. Neospravedlnená neúčasť na tomto školení bude dôvodom na nevyplatenie štipendia za mesiac november. Ospravedlnenie je možné len osobne na Referáte PhD štúdia v úradných hodinách prodekana.

Program:

1. Spôsob schvaľovania tém dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017

2. Školné doktorandov dennej formy štúdia pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia 

3. Organizácia obhajob doktorandov v tomto akademickom roku 

4. Publikačné minimum doktorandov 

5. Granty UK pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

6. Rôzne

Účasť doktorandov dennej formy štúdia je vzhľadom na závažnosť bodov programu povinná.