Odborný asistent na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v septembri 2017


21. 04. 2017 10.02 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta odborného asistenta na 

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (akademický titul  PhD.) v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika alebo Aplikovaná matematika
  • preukázanie  schopnosti viesť výučbu v študijných programoch zameraných na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku
  • výsledky dokazujúce  schopnosť vedecky pracovať v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • publikačná činnosť v odbore 

Nástup:  1. september  2017 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom  pedagogických,  publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do  15 dní  od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty